fbpx

Privacybeleid Rasolar

De privacy van de bezoekers van deze website is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat Rasolar met je persoonsgegevens doet.

Rasolar BV is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Rasolar BV is een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Molenweg 140, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630 697 958 (“Rasolar”, “wij” of “ons”).

In geval van vragen of bezorgdheden kun je ons te allen tijde contacteren via e-mail op privacy@rasolar.be. Je vragen komen dan terecht bij de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor de opvolging van vragen inzake bescherming van persoonsgegevens en deze persoon zal je vraag snel behandelen.

Wij verwerken je volgende persoonsgegevens die je ons rechtstreeks bezorgt:

 • gegevens, die je invoert wanneer je je registreert op deze website, zoals je e-mailadres, naam en GSM-nummer;
 • gegevens die je invoert wanneer je een profiel aanmaakt op deze website, zoals je naam, profielfoto’s, geslacht, verjaardag, relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve gegevens en werkgelegenheidsgegevens;
 • gegevens die je invoert om je te abonneren op e-mails en/of nieuwsbrieven, zoals je naam en e-mailadres;
 • gegevens die je invoert tijdens het gebruik van de diensten op deze website, bv. het aanvragen van een offerte, zoals je postcode, naam, e-mailadres en GSM-nummer;
 • gegevens met betrekking tot alles wat je koopt, diensten die je gebruikt of transacties die je doet via deze website, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;
 • gegevens die je op deze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, waaronder je gemeente, foto’s van je woning, je adres, je gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van je berichten;
 • gegevens in alle mededelingen die je ons per e-mail of via deze website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens.

Wij verwerken je volgende persoonsgegevens die we van derden verkrijgen:

 •  

Wij verwerken je volgende persoonsgegevens die we automatisch verkrijgen, bv. via cookies:

 • gegevensover je computer met inbegrip van je IP-adres, geografische locatie, browser-type en -versie en besturingssysteem (zie ons cookiebeleid);
 • gegevens over je bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van je bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website (zie ons cookiebeleid);
 • gegevens die automatisch wordt gegenereerd tijdens het gebruik van deze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden je deze website gebruikt;

Voordat je de persoonsgegevens van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet je toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

Persoonsgegevens die via deze website aan ons wordt verstrekt, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden gespecificeerd. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor
 • het technisch en functioneel beheer van deze website;
 • het personaliseren van deze website voor jou;
 • voor het beheer van ons bedrijf;
 • het verstrekken van statistische informatie over gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 • het beschikbaar stellen van producten en diensten op deze website, zoals het verzenden en leveren van goederen of diensten die via deze website zijn aangekocht, maar ook aanverwante diensten van onze partners (zoals bv. KBC die je een lening voor onze producten en diensten kunnen aanbieden);
 • het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan jou, en het innen van je betalingen;
 • het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 • het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd, bv. als je ons een vraag hebt gesteld of om je te contacteren in het kader van een offerte;
 • het sturen van een e-mail nieuwsbrief, indien je dit hebt verzocht (je kunt ons op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen via e-mail op privacy@rasolar.be);
 • het tonen van onze realisaties zodat (toekomstige) klanten onze producten en diensten kunnen zien;
 • het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, per post of, indien je hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (je kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen via e-mail op privacy@rasolar.be);
 • het behandelen van jouw vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend;
 • het beveiligen van deze website en het voorkomen van fraude;
 • het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van deze website (met inbegrip van het controleren van privé-berichten die via deze website worden verzonden);
 • voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen in het kader van vennootschapsrechtelijke wetgeving of fiscale wetgeving.
Als je persoonsgegevens indient voor publicatie op deze website, zullen wij deze informatie publiceren en in ieder geval gebruiken in overeenstemming met de licentie die je ons verleent.Je privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van je gegevens op deze website te beperken en kunnen worden aangepast door middel van privacy-controles op de website.Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
 • je toestemming. Het gaat dan bv. om de cookies om een website met voor jou relevante inhoud aan te bieden; [om je onze nieuwsbrief te sturen;]om je persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden[; om onze realisaties te tonen].Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming terug in te trekken. Je kan ons hiervoor per e-mail contacteren op privacy@rasolar.be.
 • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst. Het gaat dan bv. om het uitvoeren van overeenkomsten met onze leveranciers of partners.
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat dan bv. om verplichtingen die wij hebben in het kader van vennootschapsrechtelijke wetgeving of fiscale wetgeving.
 • ons gerechtvaardigd belang. Het gaat dan bv. om ons belang om jou een veilige en goed functionerende website met aan te bieden; om je vragen te beantwoorden; om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten; om onze activiteiten vlot en efficiënt uit te oefenen; om ons leveranciersbeheer uit te oefenen.

Wij maken je persoonsgegevens bekend aan de volgende ontvangers, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet:

 • onze werknemers of freelancers die voor ons werken en die toegang moeten hebben tot je persoonsgegevens (bv. om je vraag te beantwoorden);
 • zorgvuldig uitgekozen agenten, leveranciers, onderaannemers of dienstverleners [(bv. in het kader van HR-diensten, IT-diensten of marketingdiensten)];
 • partners, met wie wij samenwerken zoals bv. KBC;
 • functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.
 • bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die gegevens op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak in verband met lopende of toekomstige juridische procedures
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 • aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen); en
 • aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonsgegevens, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonsgegevens zou kunnen gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Gegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid. [Wij zijn enkel actief binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en verwerken in principe enkel je persoonsgegevens in de EER.]

Als wij, of een partner met wie wij samenwerken (zoals bv. Google), je persoonsgegevens zou doorgeven buiten de EER, zullen we erover waken dat er een adequaatheidsbesluit (artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) bestaat voor het land waarnaar gegevens worden doorgestuurd of dat er standaardcontractbepalingen (artikel 46, lid 2 AVG) worden gesloten, dan wel dat andere passende waarborgen worden genomen volgens Hoofdstuk V van de AVG.

Persoonsgegevens die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden, rekening houdende met eventuele wettelijke bewaarplichten.Wat cookies betreft, kan de bewaartermijn van verzamelde persoonsgegevens verschillen van de bewaartermijn (levensduur) van de cookie.Niettegenstaande andere bepalingen, bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die .Wij kunnen je gegevens langer bijhouden:
 • voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).

Wij zullen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico’s, om je persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, tegen ongewild verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen alle persoonsgegevens die je verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en firewall) servers.

Alle elektronische financiële transacties die via deze website worden aangegaan, worden beschermd door encryptie-technologie.

Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website; wij zullen je niet om je wachtwoord vragen (behalve wanneer je inlogt op deze website).

Rasolar heeft pagina’s op Facebook, Instagram en LinkedIn. Wanneer je deze pagina’s bezoekt, zullen je persoonsgegevens worden overgedragen naar de sociale mediaoperator door het gebruik van cookies.

Sociale mediaoperatoren kunnen informatie verkrijgen zoals de websites die je op dat moment bezoekt of in het verleden hebt bezocht en je IP-adres. Wanneer je deze pagina’s bezoekt, is het mogelijk dat Rasolar geaggregeerde gegevens ontvangt van de respectievelijke sociale netwerken in de vorm van statistieken over hoe onze pagina’s worden bezocht door de gebruikers van sociale media.

Deze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Houd er rekening mee dat het aanklikken van deze links je zal omleiden naar websites/platformen waarop afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, privacyverklaringen (zie voor Google) en cookiebeleid van toepassing zijn. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden, privacyverklaringen en cookiebeleid zorgvuldig te lezen alvorens van die websites of platformen gebruik te maken.

Je hebt het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van je verwerken, om deze te corrigeren, te verwijderen of om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen kun je ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt ook de mogelijkheid om je toestemming te allen tijde in te trekken, maar je begrijpt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatige verwerking die wij tot dan toe op basis van je toestemming hebben uitgevoerd.

Je kunt ons te allen tijde opdracht geven om je persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, of wij bieden je de mogelijkheid om je persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Eventuele vragen over je rechten, om deze uit te oefenen of vragen over dit beleid kan je richten aan Rasolar via e-mail op privacy@rasolar.be. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Daarnaast kunnen we je aanvullend vragen om een afdoende bewijs van je identiteit te bezorgen (bv. kopie van je identiteitskaart of een origineel exemplaar van een elektriciteitsrekening met je huidige adres) in overeenstemming met de wettelijke vereisten en dit teneinde de privacy van anderen te beschermen.

In bepaalde gevallen kunnen we je verzoek weigeren, wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan, wanneer er een uitzondering geldt, of wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zou zijn.

Hoewel wij er uiteraard de voorkeur aan geven om eventuele problemen rechtstreeks met je op te lossen, willen wij je erop wijzen dat je altijd het recht hebt om een klacht of vraag in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België kun je een klacht of vraag indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoon: +32 (0)2 274 48 00; e-mail: contact@apd-gba.be).

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op deze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privé-berichten op deze website.

Deze versie van dit beleid werd op 21/12/2023 voor het laatst gewijzigd.

Beste klant. Onze helpdesk is een weekje met verlof. We behandelen al jullie vragen weer vanaf 8 januari.